1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „LUPOSAN BALTIC“, juridinio asmens kodas 304960239 (toliau – „mes“, „Įmonė“), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus Jums lankantis ar įsigyjant prekes mūsų interneto svetainėje https://www.luposanbaltic.com (toliau – Interneto svetainė).

1.2. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų prekių pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų Įmone bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis.

1.3. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šią Politiką. Jums lankantis Interneto svetainėje, perkant mūsų siūlomas prekes ar kitaip naudojantis mūsų paslaugomis, ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.2. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia Jūsų asmens duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.3. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems subjektams:

2.3.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.3.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.3.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.3.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

3. Asmens duomenų tvarkymas prekių / paslaugų teikimo tikslais

 1. 3.1. Įmonė tvarko tokius Klientų ir, juridinių asmenų atveju, atstovų asmens duomenis tikslu palaikyti kontaktą su Klientais ir suteikti prekes / paslaugas:

3.1.1. Vardas;

3.1.2. Pavardė;

3.1.3. Telefono numeris;

3.1.4. Kliento el. pašto adresas;

3.1.5. Prekių pristatymo adresas;

3.1.6. Kita prekių / paslaugų teikimui reikalinga informacija.

3.2. Duomenis Įmonė gauna tiesiogiai iš Jūsų.

3.3. Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai: sutarties sudarymas ir vykdymas, Įmonei taikomos teisinės prievolės tinkamai užfiksuoti sudaromus sandorius vykdymas, Įmonės teisėtas interesas teikti savo klientams paslaugas.

3.4. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims (pavyzdžiui, transporto įmonei tikslu pristatyti prekes), jeigu tai reikalinga sutarčių vykdymui.

4. Nuolaidų programų organizavimas ir su jomis susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymas

4.1. Įmonė nuolaidų programos dalyviams teikia tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu, SMS žinutėmis, per Facebook, Instagram siunčia informacinę ir reklaminę medžiagą, įskaitant, naujienlaiškius, informaciją apie akcijas bei nuolaidas, kitą informaciją. Atitinkamai, jei Jūs esate Įmonės nuolaidų programos dalyvis, Jūsų sutikimo pagrindu Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis nuolaidų programos organizavimo ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu. Įmonė tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:

4.1.1. Vardas;

4.1.2. Pavardė;

4.1.3. Miestas;

4.1.4. El. pašto adresas;

4.1.5. Telefono numeris;

4.1.6. Informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas, informacija apie išrašytas sąskaitas, sukauptą nuolaidą.

4.2. Duomenis Įmonė gauna tiesiogiai iš Jūsų ir naudoja tiesioginės rinkodaros tikslu.

4.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų, kaip nuolaidų programos dalyvio, duotas sutikimas.

4.4. Įmonė pasitelkia duomenų tvarkytojus, kuriems perduoda asmens duomenis: tiesioginės rinkodaros siuntimo paslaugas teikiančias bendroves.

4.5. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl pranešimų siuntimo el. paštu, SMS žinutėmis, arba per Facebook ir Instagram, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, tačiau tokiu atveju mes nebegalėsime Jums pateikti specializuotų pasiūlymų ir pateikti kitos su nuolaidų programa susijusios informacijos.

5. Naujienlaiškių siuntimas

5.1. Jums davus savo sutikimą, mes Jūsų nurodytu el. paštu siųsime naujienlaiškius.

5.2. Atitinkamai, jei Jūs prenumeruojate Įmonės naujienlaiškius, išreiškiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis naujienlaiškių siuntimo tikslu.

5.3. Prenumeruoti naujienlaiškių siuntimą galite Interneto svetainėje, savo asmens duomenis įrašydami į naujienlaiškio prenumeratai skirtus laukelius ir paspaudę naujienlaiškių prenumeratos nuorodą.

5.4. Įmonė tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:

  1. 5.4.1. Vardas;
  2. 5.4.2. Miestas;
  3. 5.4.3. El. paštas.

5.5. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų duotas sutikimas.

5.6. Įmonė pasitelkia duomenų tvarkytojus, kuriems perduoda asmens duomenis: naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančias bendroves.

5.7. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl naujienlaiškių siuntimo el. paštu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6. Reagavimas į pateiktas užklausas

6.1. Naudojantis Interneto svetaine, Jūs turite galimybę sukurti savo prekių krepšelį ir išsiųsti atitinkamą užklausą Įmonei. Įmonės darbuotojas, matydamas Jūsų užklausą, su Jumis susieks dėl prekių tiekimo sąlygų.

6.2. Atitinkamai, jei Jūs siunčiate užklausą, išreiškiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis reagavimo į pateiktą užklausą tikslu.

6.3. Jums davus savo sutikimą, mes Jums nurodytu el. paštu siųsime naujienlaiškius ir/ar pateiksime specialius pasiūlymus.

6.4. Reagavimo į pateiktą užklausą tikslu Įmonė tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:

6.4.1. Vardas;

6.4.2. Pavardė;

6.4.3. Telefono numeris;

6.4.4. El. pašto adresas;

6.4.5. Prekių pristatymo adresas;

6.4.6. Vieta, kurioje norima atsiimti prekes.

6.5. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų kreipimasis dėl sutarties sudarymo (užklausos dėl prekių įsigijimo pateikimas).

6.6. Duomenų, tvarkomų tikslu reaguoti į pateiktas užklausas Interneto svetainėje, mes neteikiame tretiesiems asmenims.

7. Atsiliepimų pateikimas

7.1. Jūs turite teisę pateikti atsiliepimą apie Įmonę, jos teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes, Interneto svetainėje.

7.2. Šiuo tikslu Įmonė tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:

7.2.1. Vardas;

7.2.2. El. pašto adresas;

7.2.3. Atsiliepimo tekstas;

7.2.4. Kita informacija, kurią Jūs nurodote.

 

7.3. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: Įmonės teisėtas interesas gauti Jūsų pateikiamus Įmonės veiklos vertinimus.

7.4. Viešoje erdvėje Jūsų pateiktos informacijos ir asmens duomenų neskelbiame. Jūsų nuomonė mums svarbi, nes stengiamės nuolat gerinti Įmonės teikiamų paslaugų bei klientų aptarnavimo kokybę.

7.5. Duomenų, tvarkomų atsiliepimo pateikimo tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims.

8. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

8.1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8.2. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

8.3. Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

1.

Asmens duomenų tvarkymas prekių / paslaugų teikimo tikslais

Sutarties vykdymo metu ir 3 metai po Sutarties pabaigos

2.

Nuolaidų programos organizavimas ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymas

1 metai nuo paskutinio kortelės panaudojimo

3.

Naujienlaiškių siuntimas (tiesioginė rinkodara)

5 metai nuo sutikimo davimo

4.

Reagavimas į pateiktas užklausas

1 metai po užklausos gavimo

5.

Atsiliepimų pateikimas

 1. metai po atsiliepimo gavimo

8.4. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

9. Jūsų teisės

9.1. Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

9.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

9.3. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu luposanbaltic@gmail.com ar paštu siųsdami prašymą raštu adresu: UAB „LUPOSAN BALTIC“, Mileišiškių g. 43, Vilnius.

10. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

10.1. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu luposanbaltic@gmail.com

10.2. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

11. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

11.1. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle ir Instagram, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis, rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

12. Slapukų naudojimas

12.1. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai yra plačiai naudojami interneto svetainėse, kad jos veiktų, dirbtų efektyviai, ir galėtų teikti informaciją svetainių savininkams.

12.1.1. Mes naudojamės slapukais siekdami nustatyti klientų įpročius mūsų interneto svetainėse. Mūsų tikslas – kiek įmanoma personalizuoti teikiamas paslaugas pagal jūsų interesus.

12.2. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:

    1. Nustatyti grįžtančius, registruotus vartotojus siekiant atverti jiems  užsakytą turinį ar paslaugas,
    2. Siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams svetainės lankytojams,
    3. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org arba http://www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.
    4. Ši svetainė naudoja "Google Analytics", "Google", Inc. (toliau - Google) teikiamą žiniatinklio analizės paslaugą. "Google Analytics" taip pat naudoja slapukus. Slapuko sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) perduodama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Google naudos šią informaciją, kad būtų galima įvertinti, kaip naudojatės svetaine, sukurti svetainių veiklos ataskaitas ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainių veikla ir interneto naudojimu. Google taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalauja įstatymai, arba kai tokios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google vardu. Google nesusies jūsų IP adreso su kitais Google turimais duomenimis. Norėdami atsisakyti, kad Google Analytics registruotų jūsų naršymą interneto svetainėse, apsilankykite puslapyje http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
    5. Jeigu ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko, jums teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis mūsų tinklalapiuose. Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji neleistų išsaugoti slapukų jūsų kompiuterio standžiajame diske. Tai sumažins tinklalapio funkcionalumą, neleis naudotis prenumeruojamomis paslaugomis, kitaip tariant, dalis turinio jums bus nepasiekiama.

 

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Įmonė, gavusi iš jūsų ar kito duomenų šaltinio perteklinius asmens duomenis, juos sunaikina ir toliau netvarko, atitinkamai neprisiimdama jokios atsakomybės dėl perteklinių Duomenų gavimo atitikties Duomenų kiekio mažinimo, tikslo apribojimo ir kitiems su asmens duomenų tvarkymu susijusiems principams.

13.2. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

13.4. Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.